گیاهی معطر که «عفونت ادراری» و «دندان درد» را درمان می‌کند

گیاهی معطر که «عفونت ادراری» و «دندان درد» را درمان می‌کند